ÁSZF

Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a www.freedomfashion.hu (továbbiakban Webáruház)
használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe:
https://www.freedomfashion.hu
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Kovács Zsófia E.V.
Székhely címe: 4461 Nyírtelek, Vasvári Pál utca 106.
Adószám: 56494044-1-35
Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a
  Webáruház
  szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit,
  amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF
  feltételeinek
  elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a
  Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a
  Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
  A megrendelés lépései:
 3. A regisztráció menete
 4. A kosár használata
 5. A megrendelés összeállítása
 6. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 7. A megrendelés elküldése
 8. A megrendelés visszaigazolása
  Az adásvételi szerződés létrejötte:
 9. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a
  megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló
  (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló
  email a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az
  ajánlati
  kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni.)
 10. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek
  minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF
  rendelkezései vonatkoznak.
 11. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában,
  automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés
  után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
  A termék lényeges tulajdonságai
  A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató
  oldalain.
  Árak
  A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.
  Kiszállítás, személyes átvétel
 12. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
 13. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 14. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag
  sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen
  jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
  Lehetséges fizetési módok
 15. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel) – A terméket
  az MPL futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék árát a
  futárnak kell készpénzben kifizetni.
 16. Előreutalással (KOVÁCS ZSÓFIA – HU76116000060000000094085651)
  Termékszavatosság
  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban
  meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti.
  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
  leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
  számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
  igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
  termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  ● a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
  forgalomba, vagy
  ● a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
  időpontjában nem volt felismerhető vagy
  ● a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
  ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
  gyártóval szemben érvényesítheti.
  Jótállás
  Nem forgalmaz cégünk jótállásra kötelezett terméket.
  Elállás joga
  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014.
  (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék
  kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,
  visszaküldheti a megrendelt terméket.
  Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az
  elállási jogát.
  Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén
  kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem
  rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
  Ilyen esetek az alábbiak:
  ● Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható
  pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
  ● Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi
  kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
  ● Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
  Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás
  haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül köteles
  visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, ideértve a
  teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
  A törvény további részletei megtekinthetők itt:
  https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
  Elállási jog gyakorlásának menete
  Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott
  elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő
  jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő
  jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén
  feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás
  dátumát.
  A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa a
  cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
  költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek
  nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot
  értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a
  futárnak kell megfizetni.
  Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
  rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
  A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre
  kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az
  esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például,
  hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését
  követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a
  termék vételárát (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges).
  A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az
  erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
  A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvétele
  közötti időszakban is gyakorolhatja.
  Írásban történő elállás estén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon
  belül
  A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
  számított 14 napon belül vissza kell juttatnia
  Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő
  fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás
  nem köteles megtéríteni.
  Panasz
  Panasz esetén kérjük írjon az info@freedomfashion.hu e-mail címre. Panaszát
  minden esetben kivizsgáljuk és 72 órán belül írásban visszajelzünk.
  További panasz esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testülethez is
  fordulhat (4461 Nyírtelek, Vasvári Pál utca 106.)A békéltető testület előtti eljárásban a
  Kovács Zsófia E.V-t együttműködési kötelezettség terheli.
  Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban,
  ezen a honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Cart
 • No products in the cart.