Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek
Bevezetés
Kovács Zsófia E.V. (székhelye:4461 Nyírtelek, Vasvári Pál utca 106., adószám:
 56494044-1-35, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https:// www.freedomfashion.hu
weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a
felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a
weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek
fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét,
az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos
elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a
felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon
az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. A Szolgáltató
adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető
szolgáltatások igénybevétele, hírlevél küldése. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat
a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges.
Fogalommeghatározások
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő (Szolgáltató): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki, vagy amely önállóan vagy
másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok
feldolgozását végzi;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelésekre
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes
hozzájárulása alapján, valamint
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont (érintett hozzájárulása)
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés teljesítése)
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítése) kerül sor.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett
e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail
címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott
e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az
Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Társaságunk weboldalán az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal
összhangban:
– a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
– kapcsolattartás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.)
– marketing tevékenység (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Marketing tevékenység
céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem
történik
– on-line regisztráció (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén
érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság
elve alapján mérlegelést végzünk
tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább,
kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja. Nem áll fenn kényszerítő indok direkt
marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.
A következő szabályok érvényesek marketing szolgáltatásunk igénybevétele esetében:
Az érintett személyes adatait csak akkor kezeljük, ha hozzájárult az adatkezeléshez,
amelynek előzetesen meg kell történnie.
A hozzájárulásnak aktív cselekvésnek kell lennie, a ráutaló magatartás, vagy a hozzájárulás
meg nem tértele értelemszerűen nem minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás önkéntes, és bármikor visszavonható. Az érintettnek tényleges választási
lehetőséggel kell, hogy éljen.
A hozzájárulás nem lehet előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének, kivéve azt az esetet,
ha hozzájárulás szükséges a szolgáltatásnyújtáshoz. (Így például az érintett címe a szállítás
érdekében).
A hozzájárulás csupán az adott szolgáltatásra irányulhat, nem lehet összekapcsolni egyéb
hozzájárulással.
A hozzájárulás visszavonása bármilyen csatornán keresztül történhet.
A lemondásról szóló tájékoztató tartalmazzon egy e-mail címet és egy postai címet is. Az
adatkezelési tájékoztató a honlapon külön szerepel, nem része a szerződési feltételnek.
Adatfeldolgozás
Társaságunk adatfeldolgozást végzői kizárólag olyan utasításokat hajthatnak végre, amelyek
írásban rögzítettek.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és
technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az
adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az
uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott
ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá
ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által
létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?
Az Adatkezelő és illetékes munkatársai, valamint a barion.hu illetékes munkatársai.
Adatkezelési időtartama
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval
kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat
megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció
törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok
törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 3 munkanap. A Honlapon továbbá
lehetőség van a regisztráció törlésére a Személyes adatok / Regisztráció törlése gombra
kattintva. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása
során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről maga le ne iratkozik a hírlevél alján
található Leiratkozás linkre kattintva, amelynek hatására az adatok azonnal törlődnek az
adatbázisból. Amennyiben Érintett levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy
postai úton kéri, akkor Szolgáltató 3 munkanapon belül törli az Érintett adatait a
rendszeréből.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Regisztrációs adatok
A Honlapon történő szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció, melynek során az
Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat: felhasználó név, jelszó, vezetéknév,
keresztnév, e-mail cím.
Hírlevél küldés
Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél teszi
lehetővé, hogy a felhasználó értesüljön az aktuális akciókról, nyereményjátékokról,
amelyekre jelentkezni tud. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által
megadott adatokat kezeli. A hírlevélre történő feliratkozás megadásához szükséges adatok:
regisztrációt követően az érintett email címe. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül,
bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben,
a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással Ebben az esetben
Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli
nyilvántartásából és további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet.
Technikai adatok
Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele
során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett
számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott
weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér
hozzá. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a
Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat
tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás
miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével –
bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. Szolgáltató az Érintett kérésére
tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja
meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel,
illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt
elérhetőségeken keresztül.
Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek
újra helyreállíthatók. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a
személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Kovács Zsófia E.V.
Székhely/levelezési cím: 4461 Nyírtelek, Vasvári Pál utca 106.,
e-mail: info@freedomfashion.hu
Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés
során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt
okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A
Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
ADATBIZTONSÁG
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.
Regisztráció
Tartalma: ˝Az Adatkezelési szabályzatot elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim
kezelésével kapcsolatban és a www.freedomfashion.hu oldalra történő regisztrációm során
megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően
kezelheti, feldolgozhatja.”
Hírlevél küldés
Tartalma: „A hírlevélre történő feliratkozással elfogadom, illetve kért adataim önkéntes
megadásával kifejezetten hozzájárulok, hogy adataim Kovács Zsófia E.V. direkt
marketing adatbázisába kerüljenek. Ezáltal Feljogosítom a Kovács Zsófia E.V.-t
arra, hogy személyes adataimat – esetleges tiltási, illetve együttműködést megszakító
nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a
saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott
piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. E-mail címem és
telefonszámom megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Kovács Zsófia E.V.
a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni
kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részemre e az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a továbbiakban nem kívánom, hogy a névre szóló
kereskedelmi ajánlattal megkeressenek, adataim törlését a nyilvántartásból bármikor,
ingyenesen és korlátozás nélkül kérhetem, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.”
A webáruház tevékenységhez kezelt adatok
A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail
cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett által megrendeléseikor vásárolt
termékkategória, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett
vásárlásainak tételösszege.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze
nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. A Társaság a személyre
szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún.
„cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének
biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni
saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A
cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott
oldal működése nem teljes értékű.
Érintett jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai
vannak
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
Adatvédelmi incidens
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő
adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra
jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az
adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és
tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi
a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés
megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a
NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel
meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Cart
  • No products in the cart.